nova scotia duck tolling retriever retriver retriwery z nowej szkocji nsdtr galileo Virgo Vestalis Pod Jabłonią nova scotia duck tolling retriever nsdtr psy pies nova scotia Od brendy z serbinowa duck tolling retriever virgovestalis hodowla niewierskie ??ki suki pielęgnacja zdrowie żywienie retrover tresura scotie scotia retrievery

nova scotia duck tolling retriever retriver retriwery z nowej szkocji nsdtr galileo Virgo Vestalis Pod Jabłonią nova scotia duck tolling retriever nsdtr psy pies od brendy z serbinowa nova scotia duck tolling retriever niewierskie ??ki virgovestalis hodowla suki pielęgnacja zdrowie retrover Ĺźywienie tresura scotie scotia retrievery Agility Kraków Nova Scotia Duck Tolling Retriever Hodowla Dancing with Fire kennel
STRONA GŁÓWNA | FORUM | O NAS | LINKI | KONTAKT | REJESTRACJA | ZALOGUJ POMOC


MENU

KSIĄŻKA O TOLLERACH 2022
Hodowla


Aby założyć hodowlę zgodnie z regulaminem Związku Kynologicznego w Polsce, należy spełnić określone warunki, omówione poniżej.

PRZYDOMEK HODOWLANY
Hodowcą może zostać każdy członek ZKwP który ma opłacona składkę członkowską. Aby uzyskać przydomek hodowlany, należy złożyć w oddziale macierzystym wniosek o przyznanie przydomka hodowlanego czyli nazwy hodowli. Najlepiej wpisać kilka propozycji żeby uniknąć sytuacji w której wybrana przez nas nazwa, jest już zajęta. Można też sprawdzić na stronie FCI jakie przydomki są już zajęte.
W formularzu zgłoszenia przydomka, trzeba także określić, czy przydomek ma być pisany przed czy po nazwie psa. Od 1 stycznia 2006 r. wszystkie nowo rejestrowane PRZYDOMKI HODOWLANE podlegają obowiązkowej rejestracji w FCI. Czas rejestracji przydomka może wynosić 2-3 miesiące. Przydomki, które były już wcześniej zarejestrowane w ZG ZKwP mogą być również rejestrowane w FCI.

UPRAWNIENIA HODOWLANE
Suka/ pies aby zdobyć uprawnienia hodowlane, musi spełnić podane niżej warunki. Zostają one następnie potwierdzone przez kierownika Sekcji ZK, poprzez wpisanie w rodowód adnotacji "SUKA HODOWLANA"/ "PIES REPRODUKTOR".Suki Hodowlane wg. Regulaminu ZKwP

§ 10
1. Do hodowli dopuszcza się sukę na podstawie adnotacji w rodowodzie i Karcie Sztywnej "SUKA HODOWLANA", dokonanej przez Kierownika Sekcji lub Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Hodowlanej, potwierdzonej imienną pieczęcią, podpisem, pieczęcią Oddziału oraz datą. Suka nabywa uprawnienia hodowlane w momencie dokonania takiego wpisu. Warunkiem uzyskania wyżej wymienionego wpisu jest spełnienie poniższych oraz innych, zatwierdzonych przez Zarząd Główny wymogów:

a) jest zarejestrowana w Związku oraz wpisana do Polskiej Księgi Rodowodowej (PKR),
b) ukończyła 18 miesięcy,
c) uzyskała, po ukończeniu 15 miesięcy, w dowolnej klasie, od co najmniej dwóch sędziów, trzy oceny co najmniej bardzo dobre, w tym jedną na wystawie międzynarodowej lub klubowej. Suka użytkowa, posiadająca certyfikat użytkowości uprawniający do wystawiania w klasie użytkowej, może być dopuszczona do hodowli z trzema ocenami co najmniej dobrymi od co najmniej dwóch sędziów, w tym jedną uzyskaną na wystawie międzynarodowej lub klubowej.

§ 11

1. Sukę hodowlaną przerejestrowaną z innego Oddziału można użyć do hodowli pod warunkiem przekazania między Oddziałami dokumentacji hodowlanej, tzw. karty sztywnej.
Przekazanie musi nastąpić w ciągu 30 dni, na wniosek Oddziału rejestrującego. W przypadku trudności z przekazaniem wyżej wymienionej dokumentacji Oddział rejestrujący zakłada nową dokumentację hodowlaną na podstawie adnotacji hodowlanych zawartych w rodowodzie.
2. Miot importowanej ciężarnej suki, przerejestrowanej z uznanej przez FCI organizacji, uznaje się na podstawie kwalifikacji hodowlanej tej organizacji. Stałą kwalifikację hodowlaną uzyskuje taka suka, o ile poprzednio spełniała lub uzupełniła, po zarejestrowaniu w Związku, wymogi Regulaminu Hodowli Psów Rasowych ZKwP.

§ 12
1. Oddziałowa Komisja Hodowlana może wnioskować do Zarządu Oddziału o zawieszenie uprawnień hodowlanych suki na okres nie krótszy niż 12 miesięcy w przypadku nie stosowania się hodowcy do wymagań zawartych w niniejszym Regulaminie.
2. Suka traci uprawnienia hodowlane z dniem 31 grudnia roku, w którym ukończyła 8 lat.
3. Oddziałowa Komisja Hodowlana, na wniosek hodowcy, może zezwolić na dalsze używanie do hodowli suki, która ukończyła 8 lat, pod warunkiem, że jest ona w bardzo dobrej kondycji i dawała wartościowe potomstwo.
4. Skreśla się z ewidencji sukę hodowlaną w przypadku ustania członkostwa właściciela, zgodnie z § 18 Statutu Związku.
5. Unieważnia się uprawnienia hodowlane suki oraz wykreśla się z rejestrów sukę hodowlaną, która na dwóch wystawach przez dwóch różnych sędziów została zdyskwalifikowana za agresję w stosunku do ludzi. Postępowanie w przypadkach dyskwalifikacji za agresję określa Regulamin Wystaw Psów Rasowych

Psy reproduktory wg. Regulaminu ZKwP§ 13
1. Do kryć dopuszcza się psa, na podstawie adnotacji w rodowodzie i Karcie Sztywnej "REPRODUKTOR", dokonanej przez Kierownika Sekcji lub Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Hodowlanej, potwierdzonej imienną pieczęcią, podpisem, pieczęcią Oddziału oraz datą. Pies nabywa uprawnienia hodowlane w momencie dokonania takiego wpisu.
Warunkiem uzyskania wyżej wymienionego wpisu jest spełnienie poniższych oraz innych, zatwierdzonych przez Zarząd Główny wymogów:

a) jest zarejestrowany w Związku oraz wpisany do Polskiej Księgi Rodowodowej (PKR),
b) ukończył 18 miesięcy,
c) uzyskał, po ukończeniu 15 miesięcy, w dowolnej klasie, od co najmniej dwóch sędziów, trzy oceny doskonałe, w tym jedną na wystawie międzynarodowej lub klubowej, Pies użytkowy, posiadający certyfikat użytkowości uprawniający do wystawiania w klasie użytkowej, może być dopuszczony do hodowli z trzema ocenami co najmniej bardzo dobrymi od co najmniej dwóch sędziów, w tym jedną uzyskaną na wystawie międzynarodowej lub klubowej.

d) pies zarejestrowany w uznanej przez FCI zagranicznej organizacji i spełniający jej wymogi hodowlane, może być użyty przez członków ZKwP bez dodatkowych wymogów, również jeśli czasowo przebywa w Polsce.
e) reproduktor importowany z zagranicznej organizacji zrzeszonej w FCI jest umieszczany na liście reproduktorów, o ile spełniał poprzednio lub uzupełnił, po zarejestrowaniu w Związku, wymogi Regulaminu Hodowli Psów Rasowych ZKwP.

2. Dopuszcza się do kryć psa w okresie przejściowym od 12 miesiąca do 18 miesiąca, który uzyskał w klasie młodzieży od co najmniej dwóch sędziów trzy oceny minimum doskonałe w tym jedną na wystawie międzynarodowej lub klubowej, na podstawie adnotacji w rodowodzie i karcie sztywnej "Okres warunkowy" jak w pkt. 1. Dalsze używanie psa do kryć wymaga uzyskania ocen co najmniej doskonałych po ukończeniu 15 miesięcy, pkt 1.
§ 14
1. Reproduktora przerejestrowanego z innego Oddziału można użyć do hodowli pod warunkiem przekazania między Oddziałami dokumentacji hodowlanej, tzw. karty sztywnej . Przekazanie musi nastąpić w ciągu 30 dni, na wniosek Oddziału rejestrującego. W przypadku trudności z przekazaniem wyżej wymienionej dokumentacji Oddział rejestrujący zakłada nową dokumentację hodowlaną na podstawie adnotacji hodowlanych zawartych w rodowodzie.

§ 15
1. Oddziałowa Komisja Hodowlana może wnioskować do Zarządu Oddziału o zawieszenie uprawnień hodowlanych reproduktora na okres nie krótszy niż 12 miesięcy w przypadku nie stosowania się właściciela do wymagań zawartych w niniejszym Regulaminie.
2. Dla reproduktorów nie ustala się górnej granicy wieku hodowlanego, ani limitu kryć.
3. Skreśla się z ewidencji reproduktora w przypadku ustania członkostwa właściciela, zgodnie z § 18 Statutu Związku.
Unieważnia się uprawnienia hodowlane reproduktora oraz wykreśla się z rejestrów reproduktora, który na dwóch wystawach przez dwóch różnych sędziów został zdyskwalifikowany za agresję w stosunku do ludzi. Postępowanie w przypadkach dyskwalifikacji za agresję określa Regulamin Wystaw Psów Rasowych.
(całość regulaminu hodowli ZKwP dostępna TUTAJ)


BADANIA
Obowiązkowe jest wykonanie prześwietlenia w kierunku dysplazji stawów biodrowych dla wszystkich retrieverów urodzonych po 01.01.2006. TOllerom wykonuje się także badania prcd PRA, CEA, JADD, ED, oraz badanie okulistyczne oczu.

WYBÓR REPRODUKTORA
* Należy zapoznać się z wynikami badań danego samca : HD, ED, oczu, serca, prcd PRA, CEA, etc
* Jaką ma psychikę, czy posiada właściwy dla rasy charakter i chęć do pracy.
* Należy prześledzić rodowód samca pod kątem zarówno eksterieru, jak i skłonności do danych chorób, zapoznać się z jego sukcesami wystawowymi/ sportowymi / myśliwskimi.
* Należy poprosić o kopie dokumentów reproduktora : rodowodu, dyplomów z konkursów i zawodów, championatów, świadectw badań.
* Do obowiązku właściciela suki należy sprawdzenie, czy pies jest reproduktorem, a jego właściciel ma aktualnie opłaconą składkę członkowską (okazanie legitymacji członkowskiej). Jeśli tak nie jest, nie zostaną wydane metryki dla szczeniąt.KRYCIE
* Przed planowanym kryciem suki trzeba wykupić w swoim oddziale kartę krycia, na niej podpisuje się właściciel reproduktora potwierdzając tym samym krycie.
* Przed kryciem suki należy ustalić z właścicielem reproduktora warunki rozliczenia należności za krycie, oraz spisać stosowna umowę.
* Należy jak najszybciej, po pojawieniu się cieczki, poinformować właściciela reproduktora.
* Warto skonsultować z weterynarzem odpowiednią datę krycia, co może pozwolić uniknąć pustego krycia. Najbardziej miarodajnym badaniem jest badanie krwi na wysokość progesteronu.

SZCZENIAKI:
Po przyjściu na świat szczeniąt, należy:
* w ciągu 14 dni powiadomić właściciela reproduktora oraz kierownika sekcji w swoim Oddziale o urodzeniu się szczeniąt,
* umówić się na datę odbioru miotu który może się odbyć najwcześniej ok. 6 tyg. po urodzeniu się szczeniąt (wtedy odbywa się też tatuowanie/czipowanie szczeniąt)
* złożyć w oddziale kartę miotu, oraz potwierdzenie wykonania tatuażu.
* złożenie wyżej wymienionych dokumentów jest warunkiem wydania metryk.
* Podczas wykupu metryk hodowca ma obowiązek przedłożenia rodowodu suki-matki w Sekretariacie Oddziału.
* Szczeniętom urodzonym w jednym miocie należy nadać imiona na tę samą literę.
* Wydawać nabywcom szczenięta po ukończeniu 7-miu tygodni wraz z metrykami i książeczkami zdrowia,

CENNIK (ma charakter orientacyjny, dane z roku 2009)

Badanie na dysplazję (ED + HD) 300 PLN
Badanie serca 100 - 150 PLN
Badanie oczu 120-150 PLN (corocznie)
Badanie prcd PRA ok. 600 / 470 PLN (ze zniżką)
Badanie CEA ok. 400 PLN (ze zniżką)
Badanie DM ok. 250 PLN
Badanie progesteronu 50-100 PLN
Rejestracja przydomka we FCI 40 PLN
Przydomek hodowlany 65 PLN
Karta krycia 25 PLN
Karta miotu 20 PLN
Przegląd miotu 20 PLN
Metryka (każde szczenię) 22 PLNHodowla a pokrewieństwo

Przed podjęciem decyzji odnośnie wyboru pary rodzicielskiej, każdy hodowca powinien rozważyć stopień ich spokrewnienia, czemu służą poniższe współczynniki. Przy Tollerach przyjmuje się że COI powinno wynosić mniej niż 6 % w 5 pokoleniach; bardzo istotne jest też jacy przodkowie powtarzają się w pokoleniach.

Współczynnik Inbredu (IC - Inbreeding Coefficient)

Współczynnik Inbredu oznaczany w literaturze jako Fx jest miarą podobieństwa gamet.

Można go zdefiniować jako:

 • prawdopodobieństwo że oba allele jednej pary genów są identyczne, albo że łączące się w zygotę gamety przenoszą w danym locus geny identyczne (Malecot; 1948)
 • jako korelację między genotypami łączących się gamet (Wright, 1922)

Współczynnik inbredu jest miarą proporcjonalnego zmniejszenia genów heterozygotycznych w stosunku do ilości, jaka występowała przed rozpoczęciem chowu wsobnego. Wright opracował wzór na obliczanie współczynnika inbredu, przyjmując prawdopodobieństwo przenoszenia tego samego genu, przez gamety ojca i matki:


Gdzie:
 • Fx - współczynnik inbredu osobnika x
 • Fa - współczynnik inbredu wspólnego przodka
 • N - wykładnik potęgi, do której trzeba podnieść jedną drugą zależnie od liczby grafów łączących ojca i matkę przez wspólnego przodka
 • 1/2- oznacza udział genów każdego z rodziców przekazywanych potomstwu


Współczynnik utraty przodków (AVK - Ancestor Loss Coefficient)

Współczynnik utraty przodków mówi nam o zawartości unikalnej puli genów i pozwala ocenić inbred we wcześniejszych pokoleniach po obu stronach rodowodu. Współczynnik AVK jest to wartość liczby przodków unikalnych do całkowitej liczby przodków niezależnych jaka powinna być w rodowodzie przy danej liczbie pokoleń.

Współczynnik pokrewieństwa (RC - Relationship coefficient)

Współczynnik pokrewieństwa jest miarą podobieństwa wynikającego ze spokrewnienia. Zdefiniować go można dwojako:
 • jako prawdopodobieństwo, że dany gen z pojedynczej pary alleli osobnika jest identyczny z jednym spośród alleli analogicznej pary drugiego osobnika
 • jako wskaźnik korelacji między wartościami hodowlanymi osobników

Spokrewnienie może być dwóch rodzajów:
 • bezpośrednie, czyli spokrewnienie w linii prostej przodków i potomków
 • spokrewnienie w linii bocznej

Pełen wzór pokrewieństwa w linii bocznej między osobnikami X i Y ma postać:

Gdzie:
 • Rxy - współczynnik spokrewnienia między zwierzetami X i Y
 • N - liczba strzałek łączących osobnika X i Y przez wspólnego osobnika danej ścieżki
 • Fx- współczynnik inbredu osobnika X
 • Fy - współczynnik inbredu osobnika Y
 • Fa - współczynnik inbredu wspólnego przodka A.
Literatura
Małgorzata Korbel firetoller(@)gmail.com
Copyright 2010 | projekt: Anna_Wolniak(@)zareklamuj.pl | wykonanie: Tux
Tollery w Polsce | O rasie | Jeśli szukasz Tolelra | Zdrowie | Żywienie | Pielęgnacja | Hodowla | Wychowanie | Praca z Tollerem | Wystawy
Wszystkie materiały zawarte w tym serwisie, są własnością autorów strony lub osób, które wyraziły zgodę na ich zamieszczenie.
Zabrania się zapożyczania, kopiowania części bądź całości bez uprzedniego kontaktu.
Wszelkie prawa zastrzeżone.